Advokatfirmaet Tømmerdal Nordby

Priser og vilkår

Fri rettshjelp i Hamar / fri sakførsel 

I straffesaker, barnevernsaker og saker gjeldende psykisk helsevern, har du krav på fri rettshjelp uavhengig av din inntekt. For en rekke andre saker er det en betingelse for å få fri rettshjelp at din bruttoinntekt ikke overstiger kr 350.000 per år, eventuelt kr. 540.000 i fellesinntekt (dersom du lever sammen med noen). Disse sakene kan dreie seg om barnefordeling/samværsrett, felleseieskifte, trygderett, oppsigelse i husleieforhold, oppsigelse i arbeidsforhold og personskadeerstatning. Mer om hvilke rettsområder jeg jobber med her..

Andre saker

Honorarberegningen vil i utgangspunktet – og i det vesentligste – være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak.

For privatpersoner tilbys en halvtimes gratis konsultasjon for å vurdere om det er en sak å gå videre med.

Timeprisene ligger fra kr 1500 til kr 2000 + mva (per d.d. 25%), avhengig av sakens art og kompleksitet.

Den timesats som skal danne utgangspunkt for salærberegningen i saken avtales ved inngåelsen av oppdraget. Klienten gis en skriftlig oppdragsbekreftelse der timeprisen er fastsatt. Det orienteres også om forventet lengde på oppdraget der dette er mulig. Ved enklere oppdrag, som oppsett av enkle avtaler, testamenter og liknede, gis det ikke en egen oppdragsbekreftelse. For firmaer kan det også avtales en fastpris for oppdrag.

Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hvér arbeidsøkt i saken.

Nærmere om straffesaker

I de fleste tilfeller dekker retten salær for forsvareroppdrag der det er tatt ut tiltale i saken. Videre dekker alltid retten salæret i forbindelse med varetektsfengsling. For bistand under etterforskning (altså før tiltale er tatt ut) må klienten vanligvis selv dekke salæret, men disse utgiftene kan kreves erstattet av politiet hvis saken henlegges.

Forsikringsdekning

Det gjøres oppmerksom på at en del sakstyper kan dekkes delvis av forsikringsselskap under rettshjelpsdekning som inngår i de fleste vanlige hjemforsikringer. En slik forsikring kan for eksempel dekke utgifter til advokatbistand i forbindelse med krav om erstatning, retting eller heving i forbindelse med hus/leilighetskjøp.

Videre kan andre type forsikringer omfatte rettshjelp på andre juridiske områder.

Endelig kan fagforbund eller interesseoranisasjoner i visse tilfeller kunne dekke rettshjelpkostnader.

Jeg vil være behjelpelige med å finne ut om man kan få dekket utgiftene til rettshjelp i de tilfeller man er usikker på det.

Aksept av oppdrag

Et oppdrag anses ikke akseptert før det er utstedt en oppdragsbekreftelse, og/eller eventuelt salærforskudd er innbetalt der det er avtalt. I saker der advokat oppnevnes av retten, anses oppdraget akseptert når rettens oppnevning foreligger. Det påtas intet ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er akseptert.

Faglige og etiske retningslinjer

Jeg er medlem av Advokatforeningen og forholder meg derfor til de etiske regler for god advokatskikk fastsatt av Advokatforeningen.

Advokatvirksomhet skal utøves i samsvar med god advokatskikk. Dette innebærer at advokatene må utføre sitt arbeid grundig, samvittighetsfullt, hurtig og til det beste for sin klient.

I Norge er alle praktiserende advokater bundet av Regler for god advokatskikk. Disse er utarbeidet av Advokatforeningen.

Advokater som utfører oppdrag over landegrensene, blir i tillegg bundet av internasjonale etiske regelverk.

Tilbake til forside: Advokat i Hamar